Acheloos valley

10/12/2015

Ο Αχελώος είναι ένας ποταμός που από αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία προκύπτει ότι λατρευόταν ως Θεός από τους κατοίκους των περιοχών που διέσχιζε. Οι παλαιότερες γνωστές παραστάσεις του θεού Αχελώου χρονολογούνται μόλις τον 7ο αιώνα π.Χ. Η επικρατέστερη ερμηνεία του ονόματος του προκύπτει από το πρώτο συνδετικό της ρίζας «αχ» ή «αχα» (λατινικό aqua) που σημαίνει νερό και το συγκριτικό επίθετο «λώων» που έχει και την έννοια του ποσοτικά μεγαλύτερου. Μαζί δηλώνουν έναν πολύνερο ποταμό.

Achelous is a river of archaeological and historical data that was worshiped as a god by the inhabitants of the areas crossed. The oldest known god Acheloos performances date back only to the 7th century BC The prevailing interpretation of the name of the results from the first connecting root “ah” or “aha” (Latin aqua) which means water and the comparative adjective “loon” which has the meaning of quantitatively larger. Together they represent a Polynero river.
Σήμερα ο Αχελώος με συνολικό μήκος 220 χλμ. είναι το δεύτερο σε μήκος ποτάμι της χώρας, πηγάζει στη νοτιοδυτική Πίνδο, διασχίζει με ατελείωτα στριφογυρίσματα τον ορεινό όγκο της δυτικής στερεάς Ελλάδας και εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος. Στο διάβα του αναπτύσσονται οικοσυστήματα μοναδικά που περιλαμβάνουν είδη -φυτικά και ζωικά- σπάνια στον Ευρωπαικό χώρο. Αρκούδες, ζαρκάδια, γύπες, λύκοι και αετοί ζουν στις απρόσιτες εκτάσεις, τεκμήριο για το ότι το οικοσύστημα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.Today Acheloos with a total length of 220 km. Is the second longest river in the country originates in southwestern Pindos, crosses with endless twists and turns the mountains of Western Greece and flows into the Ionian Sea. In its path developed unique ecosystems that include species -fytika zoika- and rare in Europe. Bears, deer, vultures, wolves and eagles live in inaccessible areas, the presumption that the ecosystem is in perfect condition.

Τα νερά του δεν αποτέλεσαν μόνο δίαυλο επικοινωνίας των ντόπιων πληθυσμών αλλά και σημείο προστριβών. Ίχνη των πολιτισμών που δραστηριοποιήθηκαν στις κοίτες του διατηρούνται εώς σήμερα: συντρίμμια κάστρων, πλακόστρωτα μονοπάτια, πέτρινες τοξοτές γέφυρες, βυζαντινές εκκλησίες. Άλλοτε η κοιλάδα του ποταμού χρησίμευε σαν δρόμος για τα καραβάνια των μουλαριών που κατευθύνονταν στις αγορές των Βαλκανικών χωρών και της κεντρικής Ευρώπης. Στη νεοελληνική ιστορία η περιοχή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821 και στην Εθνική Αντίσταση.Its waters are not only channel of communication between local populations and point of friction. Traces of cultures that have been active in watercourses are preserved until today: ruins of castles, paved paths, stone arched bridges, Byzantine churches. Sometimes the valley of the river served as a route for caravans of mules on their way to the markets of the Balkan countries and central Europe. In the modern history of the region played an important role in the Revolution of 1821 and the National Resistance.

Μεταξύ των δεκαετιών ’50 και ’90 πραγματοποιήθηκαν στην ροή του τρεις ανθρωπογενείς επεμβάσεις που σκοπό είχαν την δημιουργία υδροηλεκτρικών φραγμάτων κι άλλη μία στον παραπόταμό του Ταυρωπό που είχε χαρακτήρα αρδευτικό για την πεδιάδα της Καρδίτσας. Έτσι προέκυψαν το φράγμα των Κρεμαστών, το φράγμα του Καστρακίου και το φράγμα του Στράτου. Την ίδια περίοδο υπήρξε δραματική ελάττωση του πληθυσμού στην περιοχή, το ποσοστό μείωσης για τα παραποτάμια χωριά των τριών νομών που διασχίζει ο Αχελώος αγγίζει το 35% ! Ενώ το ποσοστό γήρανσης στις ανάλογες περιοχές – άτομα άνω των 65 ετών – ανέρχεται το 1991 στο 20% όταν στην επικράτεια ήταν 12,7%. Είναι φανερό ότι η απομάκρυνση ενεργού εργατικά πληθυσμού την περίοδο κατασκευής των φραγμάτων προωθεί ανυπέρβλητα εμπόδια στις προσπάθειες ανάπτυξης της περιοχής.Between the 50s and 90s made the flow of three anthropogenic interventions that aimed to create hydroelectric dams and another one in the tributary Tavropos had irrigation nature on the plain of Karditsa. Thus arose the dam Kremaston, the dam of Kastraki dam of Stratos. During the same period there was a dramatic decrease in population in the region, the percentage reduction for riparian villages of the three prefectures crossed by Acheloos reaches 35%! While the aging rate in similar areas – people over 65 – in 1991 amounted to 20% when the territory was 12.7%. It is evident that the removal of the active labor population of the dam construction period promotes insurmountable obstacles to development efforts in the region.

Οι εκβολές του Αχελώου στο Ιόνιο πέλαγος σχηματίζουν ένα εκτεταμένο Δέλτα που χαρακτηρίζεται ως έναν από τους πιο σημαντικούς υγροβιότοπους της Μεσογείου. Καλαμιώνες, βάλτοι με πλούσια βλάστηση, υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αμμοθίνες σπάνιες πλέον στο μεσογειακό περιβάλλον και υγρολίβαδα συνθέτουν ένα εκπληκτικό τοπίο εξαιρετικής βιολογικής σημασίας – η αειφόρος συνέχειά του επιτυγχάνεται μέσω των γλυκών νερών και των φερτών υλών του Αχελώου. Απαραίτητα στοιχεία για την διατήρηση της αλατότητας και των αμμονησίδων που προστατεύουν τις λιμνοθάλασσες από την διαβρωτική ορμή της θάλασσας. Στο δέλτα επίσης φιλοξενείται μια πλούσια ορνιθοπανίδα που σε συνδυασμό με την ποικιλία των ειδών αναδεικνύουν την αξία του. Η ιδιαιτερότητα του να μην παγώνει τον χειμώνα τον καθιστά καταφύγιο για να διαχειμάζουν είδη που θα εξολοθρεύονταν στα ψυχρά κλίματα της βορειότερης βαλκανικής!The estuary of Acheloos Ionian Sea form a vast delta characterized as one of the most important Mediterranean wetlands. Reedbeds, fens with lush, brackish lagoons, dunes now rare in the Mediterranean environment and wet meadows compose an astonishing landscape of exceptional biological importance – sustainable continuity is achieved through freshwater and sediment Acheloos materials. Necessary for maintaining salinity and sandy islets that protect the lagoons from the erosive impetus of the sea. The delta also hosted a rich birdlife that combined with the variety of species demonstrate its value. The particularity of not freezing in winter makes refuge to overwintering species will be exterminated in cold climates of the northern Balkan!

Η μορφή του δέλτα σχηματίζεται κατά τα τελευταία 10.000 χρόνια από τις προσχώσεις του Αχελώου. Σημαντική έκταση προστατεύεται από την συνθήκη Ramsar για την προστασία υγροτόπων διεθνούς σημασίας. Στην ουσία κανένας από τους 11 ελληνικούς υγροτόπους δεν προστατεύεται αποτελεσματικά με συνέπεια οι ένδεκα να συμπεριλαμβάνονται στην λίστα Montreux ως απειλούμενοι υγρότοποι διεθνούς σημασίας! Η ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή – όπως αυτή εκφράζεται μέσα από εντατικές καλλιέργειες, αποστραγγίσεις, λαθροθηρεία, αυθαίρετη δόμηση, απόθεση αποβλήτων, εγκιβωτισμό της κοίτης του ποταμού – προκαλεί ισχυρές πιέσεις στην βιωσιμότητα των υγροτόπων.The format of the delta formed during the last 10,000 years by the silting of Acheloos. An important area is protected by the Ramsar Convention to protect wetlands of international importance. Essentially none of the 11 Greek wetlands effectively protected not consistently eleven be included in the Montreux list as threatened wetlands of international importance! Human activity in the area – as expressed through intensive farming, drainage, lathrothireia, illegal construction, waste deposition, boxing riverbed – causing strong pressure on the sustainability of wetlands.

Go top